• Latest News : ,
  • Latest News : ,
  • Latest News : ,

NEWS DETAILS

ส.บอลฯ ร่วมกับ ปตท. จัดอบรมโค้ชหลักสูตรเบื้องต้น ครั้งที่ 5/2563 ที่ จังหวัด ตาก

ที่สนามกีฬา 5 อำเภอชายแดนจังหวัด ตาก สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) จัดพิธีเปิดการอบรมผู้ฝึกสอนหลักสูตร FA Thailand Introductory Course ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563 ขึ้น

ภายในพิธีเปิดการอบรม นำโดย ดร.เทอดเกียรติ์  ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครแม่สอด พร้อมด้วย ส.จ.จิรวัฒน์  จุฑาเศรษฐ์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก,นางอัมรินทร์ จันทระ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครแม่สอด พร้อมด้วยนายปิยะพันธุ์  ชะบา วิทยากรหลัก,นายสญชัย บุญช่วย วิทยาผู้ช่วยและผู้เข้าอบรม จำนวน 30 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1. นายชลิต สากลวารี , 2. นายวรพล คุณสุทธิ์ , 3. นายปริญญา เสกาจารย์ , 4. นายสมเดช แก่นเมือง , 5. นายโสฬส ปวงคำมา , 6. นายชิษณุชา พิณพาทย์ , 7. นายกิจพนธ์ แสนแทน , 8. นายวาทิต พันธุอุดม , 9. นายวรวิทย์ คงประเสริฐ , 10. นายภูริพงษ์ วีศรี , 11. นายจีราวิทย์ ปุ๊ดปวน , 12. นายชาติชาย  วิจิตรไทย , 13. นายอุทัย มาตสกิจ , 14. นายเดชา รักนาค , 15. นายพงษ์สิทธิ์ โพธิ์ศรี , 16. นายธัณวุฒิ  บัวหลวง , 17. นายสาโรจน์ พระสลัก , 18. นายแดน ขจีชีวา , 19. นายปัญจพล เฉลิมสุข , 20. นายมารุต วิลัยกรวด , 21. นายณัฐพล เจริญสัตย์ , 22. นายวาทิน ดวงสร้อยทอง , 23. นายธนัติ ณรงค์ไธสง , 24. นายชัยวัฒน์ วงษ์หอม , 25. นายปรัตถกร เชื้อเมืองพาน , 26. นายอาทิตย์ ธรรมแสน , 27. นายนัฏฐวุฒิ  จี๋คีรี , 28. นายธีรพล บุญครอบ , 29. นางสาวทิพวรรณ หล้ามะโน , 30. นายอาทิตย์ สมจิตร

อนึ่ง หลักสูตร FA Thailand Introductory ถือเป็นหลักสูตรเบื้องต้นสำหรับคนที่ต้องการเป็นผู้ฝึกสอน โดยไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายในการอบรม ซึ่งหัวข้อหลักของการฝึกอบรม ประกอบไปด้วย การพัฒนาเยาวชน, เทคนิคการเล่นฟุตบอลในแต่ละส่วน, การจัดการแข่งขัน, ฟุตบอลรากหญ้า, การสื่อสารระหว่างผู้ฝึกสอนกับนักกีฬา และคอนเซ็ปต์ไทยแลนด์ เวย์ ซึ่งจะใช้เวลาเรียนทั้งหมด 6 วัน

สำหรับวันแรกได้มีการอบรมภาคทฤษฎีในหัวข้อ คุณลักษณะของโค้ช และเริ่มการสอนภาคปฏิบัติ ในหัวข้อการอบอุ่นร่างกาย, ความคล่องตัว, ความเร็ว และทักษะการเลี้ยงบอล โดยการอบรมหลักสูตร FA Thailand Introductory Course ครั้งนี้ จะจัดขึ้นจนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรมจะสามารถส่งชื่อเข้าสมัครอบรมผู้ฝึกสอน หลักสูตร AFC 'C' Coaching Certificate Course ได้ต่อไป

แสดงความคิดเห็น

Subscribe Our Monthly Newsletter