• Latest News : ,
  • Latest News : ,
  • Latest News : ,

NEWS DETAILS

ส.บอลฯ ร่วมกับ ปตท. จัดอบรมโค้ชหลักสูตรเบื้องต้น ครั้งที่ 47 ที่ จ.นครศรีธรรมราช

ที่โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช? สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดพิธีเปิดการอบรมผู้ฝึกสอนหลักสูตร FA Thailand Introductory Course by PTT ครั้งที่ 47 ประจำปี 2562 ขึ้น

ภายในพิธีเปิดการอบรม นำโดย นายธนคม เจริญฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วย นางจตุพร แก้วเนิน ศึกษานิเทศก์เชียวชาญ, นางสาวพินัน รัตนสุภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง, นายมานิตย์ พรมชูบัว อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาเทษบาลเมืองทุ่งสง พร้อมด้วยนายทองสุข สัมปหังสิต วิทยากรหลัก พร้อมด้วยนายสญชัย บุญช่วย วิทยากรผูช่วย  และผู้เข้าอบรมจำนวน 30 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

นายนริศ   แก้วกระจก
นายลักษมัณ   ภัททิยากุล
นายสามารถ   จันทร์กระจ่าง
นายชาคริต   จะระแอ
นายรณชัย   จันทร์เจือแก้ว
นายณัฐธยาน์   จินดานุ
นายปิยะ   เจริญรูป
นายเทิดสิทธิ   อุดมศิลป์
นายณัฐวุฒิ   ธนาวุฒิ
นายพรศักดิ์   มุขโต
นายกรกช   เวทยาวงศ์
นานณัฐวร   พรหมจันทร์
นายนันทวุฒิ   กูลหลัง
นายอดุล  เตี้ยเล็ก
นายภัทรพล   โมลิโต
นายสิรพงศ์ภพ   วุฒิยิ่งยง
นายจิระพันธุ์   บุญเพ็ง
นายทวีชัย  มีเจ้ย
นายณรงค์ศักดิ์   บางแสงอ่อน
นายกุศล   นาครัตน์
นายเอ็ดวาส  เออเนส  อจีแมน
นายกุศล  เครือสมบัติ
นายจักรกฤษณ์  สุดสาย
นายชโนทัย   เพ็ชรคง
นายผดุงศักดิ์  ทักษิณ
นายนฤดล  นารีหวานดี
นายฮัมกา  อุดมตานี
นางสาวสุรัญญา  ศรีเมือง
นายคงกฤต แสงแดง
นายวิชาญ  พลเสนา

อนึ่ง หลักสูตร FA Thailand Introductory ถือเป็นหลักสูตรเบื้องต้นสำหรับคนที่ต้องการเป็นผู้ฝึกสอน โดยไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายในการอบรม ซึ่งหัวข้อหลักของการฝึกอบรม ประกอบไปด้วย การพัฒนาเยาวชน, เทคนิคการเล่นฟุตบอลในแต่ละส่วน, การจัดการแข่งขัน, ฟุตบอลรากหญ้า, การสื่อสารระหว่างผู้ฝึกสอนกับนักกีฬา และคอนเซ็ปต์ไทยแลนด์ เวย์ ซึ่งจะใช้เวลาเรียนทั้งหมด 6 วัน

สำหรับวันแรกได้มีการอบรมภาคทฤษฎีในหัวข้อ คุณลักษณะของโค้ช และเริ่มการสอนภาคปฏิบัติ ในหัวข้อการอบอุ่นร่างกาย, ความคล่องตัว, ความเร็ว และทักษะการเลี้ยงบอล โดยการอบรมหลักสูตร FA Thailand Introductory Course ครั้งนี้ จะจัดขึ้นจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรมจะสามารถส่งชื่อเข้าสมัครอบรมผู้ฝึกสอน หลักสูตร AFC 'C' Coaching Certificate Course ได้ต่อไป

แสดงความคิดเห็น

Subscribe Our Monthly Newsletter