• Latest News : ,
  • Latest News : ,
  • Latest News : ,

NEWS DETAILS

ปตท. ร่วมกับ ส.บอลฯ , กกท. จัดอบรมโค้ชหลักสูตรเบื้องต้น ครั้งที่ 37 ที่ จ.สุรินทร์

เมื่อวันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 ณ สนามกีฬาศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย และ  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดพิธีเปิดการอบรมผู้ฝึกสอนหลักสูตร FA Thailand Introductory Course by PTT ครั้งที่ 37 ประจำปี 2562 ขึ้น

ภายในพิธีเปิดการอบรม นำโดย นายอนุวัตร? รุจิยาปนนท์? ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย? จังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วย นายสญชัย บุญช่วย วิทยากร ส.อ. วีรยุทธ์ บินอับดุลเลาะมาน วิทยากรผู้ช่วย และผู้เข้าอบรมจำนวน 30 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1. นายกฤษฎา สาแก้ว
2. นายสุรพงษ์ สกุลชาติ
3. นายวิทยา สง่างาม
4. นายวันชัย ยิ่งรุ่งเรือง
5. นางสาวปราถนา ทัศนะ
6. นายจิรศักดิ์ ไตรศิริพานิช
7. นายธีรวัตร บุญไกร
8. นายจิณณวัตร จิตไธสง
9. นายจบสกล สิยาชีพ
10. ร้อยเอก เฉลิมศักดิ์ ประไวย์
11. นายประสิทธิชัย หะมาลา
12. นายจีรวัฒน์ วันทะมาตร์
13. นายเสถียร คำวิเศษ
14. นางสาวพเยาว์ ควรคนึง
15. นายกฤษณะ นามใหม่
16. นายภูวัน เปี่ยมท่าน
17. นายกฤษณ์ แสงภารา
18. นายกฤษฎา ทองเชิด
19. นายกฤษกร เกิดผล
20. นายยอดชาย ธีระกุล
21. นายเมธี ปุ้งโพ
22. นายณัฐกิตติ์ ธีระอรรถสิทธิ์
23. นายภากร พึ่งหล้า
24. นายบรรดิษฐ ยุติมาลย์
25. นายศุภกร ทนกล้า
26. นายภานุ สุนทรารักษ์
27. นายนฤพนธ์ พรหมพินิจ
28. นายวีระชัย ไทยแท้
29. นายพลาจินตวรรธน์ ประดับศรี
30. นายพงศ์สรร อดทน

อนึ่ง หลักสูตร FA Thailand Introductory ถือเป็นหลักสูตรเบื้องต้นสำหรับคนที่ต้องการเป็นผู้ฝึกสอน โดยไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายในการอบรม ซึ่งหัวข้อหลักของการฝึกอบรม ประกอบไปด้วย การพัฒนาเยาวชน, เทคนิคการเล่นฟุตบอลในแต่ละส่วน, การจัดการแข่งขัน, ฟุตบอลรากหญ้า, การสื่อสารระหว่างผู้ฝึกสอนกับนักกีฬา และคอนเซ็ปต์ไทยแลนด์ เวย์ ซึ่งจะใช้เวลาเรียนทั้งหมด 6 วัน

สำหรับวันแรกได้มีการอบรมภาคทฤษฎีในหัวข้อ คุณลักษณะของโค้ช และเริ่มการสอนภาคปฏิบัติ ในหัวข้อการอบอุ่นร่างกาย, ความคล่องตัว, ความเร็ว และทักษะการเลี้ยงบอล โดยการอบรมหลักสูตร FA Thailand Introductory Course ครั้งนี้ จะจัดขึ้นจนถึงวันที่ 28 กันยายน 2562 ซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรมจะสามารถส่งชื่อเข้าสมัครอบรมผู้ฝึกสอน หลักสูตร AFC 'C' Coaching Certificate Course ได้ต่อไป

แสดงความคิดเห็น

Subscribe Our Monthly Newsletter